ความพอประมาณ

1. ความพอประมาณ

1.1 ชุมชนส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน หากมีเหลือจึงจำหน่าย (คิดเป็นร้อยละ 100 %ของครัวเรืนทั้งหมด)
1.1.1 ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี จำนวน 180 ครัวเรือน และเหลือจากการบรโภคแล้วจึงมีการจำหน่ายให้กับชุมชนอื่น ๆ จึงทำให้เกิดรายได้ปีหนึ่งประมาณ 18,000 บาท/ไร่
1.1.2 ส่งเสริมการปลูกข้าวญี่ปุ่น จำนวน 8 ครัวเรือน และเหลือจากการบริโภคแล้วจึงมีการจำหน่ายให้กับชุมชนอื่น ๆ จึงทำให้เกิดรายได้ปีหนึ่งประมาณ 6,000 บาท/ไร่
1.1.3 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 20 ครัวเรือน และเหลือจากการบรโภคแล้วจึงมีการจำหน่ายให้กับชุมชนอื่น ๆ จึงทำให้เกิดรายได้ปีหนึ่งประมาณ 500 บาท/ครัวเรือน
1.1.4 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน ทำให้มีการลดรายจ่ายในครัวเรือนปีละ 5,000 บาท/ปี
1.1.5 ส่งเสริมการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งปีหนึ่ง ๆ ก็นำออกจำหน่าย จึงทำให้เกิดรายได้ปีหนึ่งประมาณ 600,000 บาท/ปี
1.1.6 ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นรายได้ให้กับชุมชนทำให้เกิดรายได้ปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 700,000 บาท/ปี
1.1.7 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ทุกครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีละ 5,000 บาท/ปี
1.1.8 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกทุกครัวเรือนทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีละ 5,000 บาท/ปี
1.1.9 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด จำนวน 20 ครัวเรือน และเหลือจากการบริโภคแล้วจึงมีการจำหน่ายให้กับชุมชนอื่น ๆ จึงทำให้เกิดรายได้ปีหนึ่งประมาณ 5,000 บาท/ปี

1.2 ชุมชมีการบรหารจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

ในอดีต ชุมชนคนบ้านดอกบัว มีการบริการด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่เป็นรูปธรรม ต่อมามีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงมีการปรับเปลี่ยน มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อบริหารการจัดการ ในรูปคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม

ด้านการเกษตร การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว

จากศุกยภาพของชุมชนที่มีสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำนา เป็นอาชีพหลัก มีน้ำเพียงพอ จากเดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี และมีราคาสูง ประกอบกับค่าแรงงานสูง ต่อมามีการนำเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการปรับเปลี่ยนการลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพในการทำนา เนื่องจากชุมชนมีการเลี้ยงวัวมาก ทำให้มีมูลสัตว์จำนวนมาก และลดค่าแรงในการลงแขกในการทำนา และลดรายจ่ายในการปลูก โดยการห่อข้าวไปกินกัน

การปลูกผักสวนครัวไว้กินแต่ละครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และที่เหลือจากการบริโภคจึงทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคเป็นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน

การเลี้ยงโคขุน มีกลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง และกลุ่มเลี้ยงโคขุนจำนวนมาก จึงทำให้มีมูลวัวมาก จึงมีการเลี้ยงแบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยการนำมูลวัวมาทำแก๊สหุงต้มชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายอีกทางหนึ่งของครัวเรือน

การเลี้ยงปลาเพื่อการบรโภคในครัวเรือน และการบรหารจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ด้านการเพิ่มรายได้ของชุมชน

การจักสานเข่ง สุ่มไก่ ในชุมชนมีศักยภาพการจักสาน มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ทำกันเองเพื่อใช้และจำหน่ายในหมู่บ้านตำบลเดียวกัน และต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ ที่มีสมาชิกจำนวนมาก และมีการระดมเงนออม และขยายไปในชุมชนอื่นๆ โดยมีเครือข่ายหมู่บ้าน ตำบลใกล้เคียงจากการรวมกลุ่มกัน เข่งและสุ่มไก่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและทำรายได้ให้กับครัวเรือนเปนอย่างดี และยังเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยาด้วย

การปลูกหญ้าแพงโกล่า โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้กับครัวเรือนที่เลี้ยงวัว ซึ่งขาดแคลนหญ้าในการเลี้ยงวัว โคขุน เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ทำให้บางฤดูขาดแคลนหญ้าให้วัว โค ไม่สมบูรณ์ เจริญเติบโตช้า ในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาสนับสนุนในการปลูกหญ้าแพงโกล่า เพื่อให้ชุมชนไว้เลี้ยงวัว และได้ทดลองปลูกเพียง 1-2 รายเท่านั้น ต่อมการปลูกหญ้าทำให้เกิดผลดี จึงมีการรวมกลุ่มและขยายผลการปลูกเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้เข้าในชุมชนอีกด้านหนึ่ง

การจักสานผักตบชวา เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่ในชุมชนใกล้เคียงที่มีวัตถุดิบ และเพื่อเป็นการกำจัดผักตบชวา จึงมีการรวมกลุ่มจักสานผักตบชวาขึ้นภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง

1.3 ชุมชนสนับสนุนให้ครัวเรือนออมเงิน (คิดเป็น 95 %ของครัวเรือนทั้งหมด)

ในชุมชนบ้านดอกบัวมีการรณรงค์ในการออมเงินของชุมชน ซึ่งมีกลุ่ม องค์การต่าง ๆ ดังนี้

กองทุนหมู่บ้าน มีการออมเงนจำนวน 120 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 198 คน และมีเงินออมเป็นเงิน 150,000 บาท และมีเงินทุนดำเนินการ 1,115,000 บาท

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีการออมเงินจำนวน 62 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 62 คน มีเงนออมและเงินทุนหมุนเวียนรวมเป็นเงิน 285,292.68 บาท

กลุ่มออมทรัพย์เข่ง มีการออมจำนวน 88 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 88 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงน 295,261 บาท

กลุ่มแม่บ้าน มีการออมเงินจำนวน 100 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 100 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงน 50,000 บาท

กลุ่มเลี้ยววัวพันธุ์พื้นเมือง มีการออมเงินจำนวน 50 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 50 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงน 96,451บาท

กลุ่มจักสานผักตบชวา มีการออมเงินจำนวน 25 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 25 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงน 25,000 บาท

กลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่า มีการออมเงินจำนวน 25 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 25 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงน 25,000 บาท

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการออมเงินจำนวน 30 ครัวเรือน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 30 คน มีเงินออมและเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงน 35,000 บาท

กลุ่มฌาปนกิจในหมู่บ้าน เป็นกลุ่มที่ให้ความชาวยเหลือสมาชกในชุมชนในการจัดการศพของสมาชิก

1.4 ชุมชนสนับสนุนให้ครัวเรือนทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด)

ชุมชนคนบ้านดอกบัว มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นประจำ เพื่อนำข้อมูลในการจัดทำบัญชีมาวิเคราะห์หารายได้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและนำมาวิเคราะห็ แต่ละครัวเรือนเพื่อนำมารวมในระดับชุมชน ว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่ายเท่าใด เพื่อนำมาวางแผนการใช้จ่ายเงินใชุมชน

1.5 ชุมชนสนับสนุนให้ครัวเรือนวางแผนการใช้จ่ายและจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม (คิดเป็นร้อยละ 95 % ของครัวเรือนทั้งหมด) ส่วนใหญ่จะนำข้อมูลจากการทำบัญชีครัวเรือน ทำให้ประชาชนในชุมชนได้รู้ถึงรายได้ -ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ชุมชน มาวิเคราะห์หาปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือน แล้วนำปัญหาเหล่านั้นมาจัดเวทีประชาคมและร่วมกันวางแผนการใช้จ่ายของครัวเรือนและชุมชน เพื่อให้ความเป็นอยู่ของครัวเรือน ชุมชนอย่างพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้..

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 12:28 น.)

 
เวลาบ้านดอกบัว
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน
Main Menu
ภาพกิจกรรมบนFacebook

Facebook บ้านบัว
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้183
mod_vvisit_counterเมื่อวาน4521
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้13122
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว12373
mod_vvisit_counterเดือนนี้10811
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว57846
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1936429

We have: 17 guests, 25 bots online
Your IP: 54.167.90.249
 , 
Today: ก.ย. 04, 2015